Logowanie poprzez hasło

Aby zalogować się używając hasła, należy najpierw dotknąć ekranu (lub kliknąć myszą) w dowolnym miejscu. Na ekranie głównym pojawi się okno logowania, przedstawione na rysunku poniżej.

Każdy z użytkowników ma swoje unikalne, wcześniej zdefiniowane hasło. Podczas wpisywania hasła, na ekranie pojawiać się będą znaki „*” (patrz: rysunek powyżej). Hasło po wpisaniu należy potwierdzić przyciskiem „OK”.

Przycisk „Anuluj” powoduje zamknięcie okna logowania i powrót do ekranu początkowego. Przycisk ze strzałką „” powoduje cofnięcie wpisanego hasła o ostatnią cyfrę a przycisk „C” usuwa wszystkie wpisane znaki.

W przypadku wpisania błędnego hasła program wyświetli następujący komunikat:

Należy wówczas nacisnąć przycisk „OK” w oknie komunikatu i ponownie wpisać hasło przez ekran klawiatury numerycznej. Ilość prób logowania jest nieograniczona.
Po poprawnym zalogowaniu użytkownika w programie, pojawi się ekran z wyborem stolików.