Komentarze

Komentarze do artykułów

Oprócz komentarzy powiązanych z artykułami _(patrz: „Przycisk z powiązanym komentarzem do artykułu”), podczas zamawiania można wprowadzić również inne, dowolne komentarze do zamawianych artykułów lub wybrać wcześniej zdefiniowany komentarz z listy.

Przykładowo, jeśli klient życzy sobie, aby sok był w temperaturze pokojowej a nie z lodówki, możemy wpisać komentarz: „nie z lodówki” lub wybrać z listy komentarz „bez lodu”.

Aby wprowadzić komentarz, należy najpierw zaznaczyć artykuł, do którego chcemy go przypisać (artykuł zostanie wówczas podświetlony na niebiesko) a następnie nacisnąć przycisk
„i” znajdujący się po prawej stronie okna zamówień (patrz: rysunek poniżej).

Na ekranie pojawi się następujące okno:

W oknie tym pojawią się wszystkie zdefiniowane wcześniej komentarze, spośród których należy wybrać jeden komentarz, zaznaczając go w liście (zostanie on podświetlony na zielono) a następnie potwierdzić wybór przyciskiem „OK.”.

Aby wyjść z okna komentarzy bez zapisywania zmian, należy wybrać przycisk „Anuluj”, znajdujący się w lewym, dolnym rogu okna komentarzy.
Można również wprowadzić dowolny tekst komentarza. W tym celu należy w oknie komentarzy wybrać przycisk „Komentarz dowolny”. Na ekranie pojawi się klawiatura ekranowa (patrz: rozdział „Klawiatura ekranowa”), na której można wpisać tekst.
Wprowadzony wcześniej komentarz można modyfikować. Należy w tym celu wybrać przycisk „Modyfikuj”. Program wyświetli wtedy klawiaturę ekranową, na której w polu tekstowym pojawi się tekst do modyfikacji. Po wprowadzeniu zmian i zatwierdzeniu ich przyciskiem „Enter” komentarz zostanie zmieniony.
Aby potwierdzić wpisany tekst i umieścić go w polu zamówienia, należy nacisnąć przycisk „Enter”. Klawiatura ekranowa i okno komentarzy zostanie zamknięte a komentarz pojawi się w oknie zamówienia pod artykułem:

UWAGA: Komentarze można dodawać jedynie do artykułów, które nie zostały wysłane do realizacji.
Komentarze dowolne można wpisywać na trzy sposoby:

  • Wykorzystując standardową klawiaturę. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że najpierw trzeba ustawić kursor w oknie, w którym pojawia się tekst (dotknąć ekranu lub kliknąć myszką w tym polu) a dopiero potem rozpocząć wpisywanie;
  • Klikając myszą na przyciski klawiatury ekranowej;
    Dotykając przycisków klawiatury na ekranie (wyłącznie ekran dotykowy).

UWAGA: Do jednego artykułu można dodać tylko jeden komentarz. Jeśli artykuł ma przypisany komentarz a mimo to ponownie uruchmimy okno komentarzy i wybierzemy

Komentarze do zamówienia

W programie można również zdefiniować komentarze nie związane z konkretnym artykułem, lecz z zamówieniem. Przykładowo, jeśli w lokalu istnieje możliwość przygotowywania posiłków na wynos, wówczas można wprowadzić komentarz „na wynos”. Innym przykładem może być wprowadzanie informacji o kolejności przygotowywania zamówionych potraw, przez wprowadzenie komentarzy
„Przystawka”, „Pierwsze danie”, „Drugie danie”, itd.
Aby wprowadzić komentarz do zamówienia, należy posłużyć się przyciskiem „i rach”, znajdującym się w górnej części okna zamówienia.
Po przyciśnięciu tego klawisza, na ekranie pojawi się okno z wszystkimi wcześniej zdefiniowanymi komentarzami do zamówienia, przykładowo:

Oprócz wcześniej zdefiniowanych komentarzy, można również dodać komentarz innej treści. Należy w tym celu nacisnąć przycisk „Komentarz dowolny”, który znajduje się w dolnej części okna komentarzy. Pojawi się wówczas okno z klawiaturą ekranową, na której można wpisać dowolny tekst (patrz: rozdział „Komentarze do artykułów” i „Klawiatura ekranowa”).

Komentarz można dodać w dowolnym miejscu zamówienia. Jeśli chcemy przykładowo podzielić zamówienie na przystawki, danie główne i desery, należy zaznaczyć artykuł po którym ma się pojawić pierwszy z komentarzy a następnie przycisnąć klawisz „i rach”.

UWAGA: Komentarze do rachunku pojawiają się wyłącznie na bonach zamówienia. Nie pojawiają się one ani w oknie zamówienia ani na rachunkach fiskalnych i próbnych.

Istnieje również możliwość wprowadzania komentarzy:

  • Do anulacji – patrz: rozdział „Komentarz do anulacji”
  • Do rabatów – patrz: rozdział „Komentarz do rabatów”
  • Do płatności niefiskalnej – patrz: „Komentarze do niefiskalnych form płatności”

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa działa w sposób analogiczny do zwykłej klawiatury.

Na klawiaturze ekranowej można wpisywać również polskie litery (ą, ę, ż, ł, itp.). W tym celu należy w nacisnąć przycisk „Alt – polskie znaki”. Na klawiaturze pojawią się wówczas klawisze z wszystkimi polskimi literami (patrz: rysunek poniżej). Po wybraniu znaku na klawiszach ponownie pojawią się standardowe litery. Gdy klawiatura jest przełączona w tryb wpisywania polskich liter, klawisz „Alt – polskie znaki” jest podświetlony na żółto.

Podobnie jest z klawiszami „shift” i „caps lock”:

Włączone pisanie dużych liter.
Aby przejść w tryb pisania małych liter, należy jeszcze raz nacisnąć ten przycisk (przycisk ponownie będzie podświetlony na szaro). Włączone pisanie dużej litery.
Po wpisaniu litery, klawiatura automatycznie powróci do trybu pisania małych liter.