Wybór stolika przez klawiaturę numeryczną

Istnieje również możliwość wybierania stolika przez wpisanie żądanego numeru na ekranowej klawiaturze numerycznej. Aby przeprowadzić tę czynność, należy kliknąć przedstawiony niżej przycisk, który znajduje się w prawym, górnym rogu ekranu wyboru stolików.

Na ekranie pojawi się klawiatura numeryczna, na której można wybrać dowolny numer stolika / rachunku (numery od 1 do 9999). Po wykonaniu tej czynności, należy ją potwierdzić przyciskiem „OK” W prawym górnym rogu, na przycisku pojawi się numer wybranego stolika / rachunku. Jeśli wybrany numer mieści się w zakresie numerów stolików, wówczas rachunek będzie powiązany ze stolikiem o tym samym numerze.

Na rysunku powyżej, zapis numeru stolika składa się z dwóch elementów: numeru rachunku / stolika i numeru grupy (opis grup znajduje się w rozdziale „Definiowanie grup stolika”). Jeśli na klawiaturze numerycznej wpiszemy wyłącznie numer rachunku, wówczas program automatycznie zinterpretuje to jako wybór grupy „1”. Aby wybrać inną grupę należy najpierw wybrać numer rachunku / stolika a następnie po przecinku wpisać numer grupy.

Numer ten pojawi się w każdym następnym oknie programu w prawym górnym rogu, do momentu wyboru następnego rachunku.
W oknie „Funkcji” numer ten jest oznaczeniem aktywnego rachunku, na którym aktualnie pracujemy.